การตั้งค่าวันหมดอายุบิล การต่ออายุบิลที่หมดอายุแล้ว การลบบิลออกจากระบบ